Kursuse info

Käesolev e-kursus on loodud VANKeR programmi raames.

E-kursuse nimetus: Erialane füüsika.

Koostajad:

  • Tatjana Abdurahmanova
    Kõrgem haridus pedagoogika alal, kõrgem haridus inseneri alal, matemaatika ja füüsika õpetaja.
  • Jevgenija Mišina
    Kõrgem haridus pedagoogika alal, kutsealane haridus multimeediumi alal / IT ja multimeedia kutseõpetaja.

Õppekava: Multimeediumi riiklik õppekava.

Moodul: 18. Erialane füüsika.

Eelteadmised: Puuduvad.

Õpetamiskeel: eesti.

SihtrühmAntud õppematerjal on mõeldud multimeediumi erialal õppijatele kasutamiseks.

Maht: 1ÕN.

Esildis Vaadata.

 Lühitutvustus
Kursus on jagatud viieks suureks teemadeks: Liikumine, Lainefüüsika, Valguslaine, Geomeetriline optika, Helilaine. Igas osas on teoreetiline osa, ülesanded ning lisamaterjal. Samuti kursuses on eraldi video, kasutatud kirjandus ja suhtlemine. Suhtlemise osas on võimalus suhelda õpetajaga veebilehe kaudu.
 E-õpikeskkonna kasutamise juhend
Kursuses on viis teemat: Liikumine, Lainefüüsika, Valguslaine, Geomeetriline optika, Helilaine. Iga teema algab teoreetilisest osast. Järgmine samm on praktiline osa, pärast praktilise osa täitmist, tulemus saadetakse õpetajale veebilehe kaudu. Fail on võimalik lisada iga ülesanne lõpus. Kolmas samm on lisamaterjal. Seal on antud veebilehed, kus õpilane võib laiendada oma teadmisi. Kui kõik teemad on läbi töötatud, siis vaadetakse video. Video kõrval on ülesanded täitmiseks. Vajutuseks võimalik vaadata kasutatud kirjandus ning kirjutada õpetajale tagasiside.
 Eesmärgid
Õppija omandab teadmised lainefüüsikast (valgus, heli), kinemaatikast ning nende seaduspärasustest, Õppija õpib kasutama teadmisi praktiliste ülesannete (liikumine, valgus, heli) lahendamisel ning leidma infot teatmeteostest ja füüsikaliste suuruste tabelitest.
 Ainekava:   Vaadata
 Hindamisreeglid
Hindamine toimub veebipõhiselt.
Koondhinne pannakse nelja komponendi alusel, mille osakaalud lõpphindes on järgmised: 40 % kursuse lõpphindest moodustavad kontrolltööd , 20 %  testid, 30 %  ülesanned  ja 10% joonistamine. Hinnatakse ka õpilase aktiivsust ja initsiatiivlikust tundides, iseseisvust info otsimisel ja leidmisel. Õpilaste teadmisi ja oskusi hinnatakse 5 palli süsteemis.

Hinded viiepallisüsteemis:
„5“ („väga hea”) – õppija on saanud 90-100%
„4” („hea”) – õppija on saanud 70-89%
„3” („rahuldav”) – õppija on saanud 45-69%
„2” („puudulik”) – õppija on saanud 20-44%
„1” („nõrk”) – õppija on saanud 0-19%